Kallelse till Kyrkviksbornas årsmöte

Välkommen på årsmötet den 28 april 2015 kl 19 i Lidingö Musteri, Grönsta Gärde.

Vi inleder med en presentation av DNA-märkning – ett effektivt sätt att stoppa inbrott. Till dig som medlem finns ett förmånligt erbjudande att ta del av. Ost och vin serveras.

Därefter tar det sedvanliga årsmötet vid. Anmälan till årsmötet sker via e-post till: kyrkviksborna@gmail.com senast den 25 april. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 14 april.

Vilka är Kyrkviksborna? Kyrkviksborna är din lokala villaägareförening och vi arbetar i första hand med närmiljön i Askrike- och Kyrkviksområdet. Föreningen är medlem i Villaägarnas Riksförbund. Medlemsavgiften är för närvarande 450 kronor per år varav 75 kr går till Kyrkviksborna. OBS! ange ”Föreningen Kyrkviksborna/1269” på din betalning annars får vi inte del av medlemsavgiften. Mer information om Villaägarna finns att läsa på http://www.villaagarna.se. Vill du inte bli medlem i Villaägarna, men ändå stödja vår lokala förening går det bra att göra en insättning till Föreningen Kyrkviksborna PG 86934-7. Skillnaden blir att du inte har rösträtt på årsstämman, men vi lovar att dina pengar går till förbättringar av Askrike/Kyrkviken.

Denna kallelse samt verksamhetsberättelse för 2014 delas ut till alla hushåll i vårt område. Även till icke-medlemmar med förhoppning att väcka ett intresse för vår närmiljö och därmed ett medlemskap i Kyrkviksborna.

Föredragningslista: 
1. Mötet öppnas
2. Anteckning av närvarande samt upprättande av röstlängd
3. Val av:
3.1 Ordförande
3.2 Sekreterare
3.3 Justeringsmän (tillika rösträknare) för mötet
4. Fråga om mötets behöriga utlysning
5. Fastställande av dagordning
6. Behandling av verksamhetsberättelse
7. Behandling av revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Behandling av inkomna motioner
11. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår
12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
13. Val av ordförande i styrelsen
14. Val av ledamöter i styrelsen
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av valberedning
17. Fråga om antagande av nya stadgar
18. Information från styrelsen och diskussion om aktuella frågor
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2014:

Ett varmt tack till alla er som på något sätt deltagit i föreningens aktiviteter eller lämnat ekonomiskt stöd för vårt fortsatta arbete.
På styrelsens vägnar Eva Trané Lindgren, ordförande

Styrelsens sammansättning under året: Ordförande: Eva Trané Lindgren Sekreterare: Ellinor Franzén Skattmästare: Jonas Perman Klubbmästare: Siv Vestin Toresson Marknadsföringsansvarig: Camilla Littorin Lobbyist: Inger Palmgren Ledamot: Per Lundbladh Ledamot: Johnnie Krigström Ledamot: Malin Rask Revisor: Erik Lager Revisorssuppleant: Monika Bjurman Valberedning: styrelsen har påtagit sig detta då ingen valberedning finns att tillga

Årsmötet hölls den 24 april 2014 på Bo Gård. Under året har styrelsen haft tre protokollförda sammanträden.

Antalet medlemmar i föreningen är för närvarande 211 (218/2014, 210/2013, 213/2012, 215/2011, 227/2010) av ca 500 hushåll i området, vilket innebär drygt 40 procent av hushållen är medlemmar. Medlemsavgiften har under året varit 450 kr, varav 75 kronor har gått till Föreningen Kyrkviksborna och resten har tillfallit Villaägarna.

Årets aktiviteter: Vi kan konstatera att vår populära badbrygga fortfarande utnyttjas flitigt och sommaren 2014 gav många tillfällen till sköna dopp. Styrelsen har under det gångna året jobbat med sedvanligt underhåll samt till stor del projekterat för kommande om- och tillbyggnad. Vi vill verka till att utveckla denna mötesplats i vår vackra närmiljö. Självklart ska vi alla respektera de intilliggande båtägarnas egendomar och vi värnar även om att det ska hållas snyggt och rent runt vår brygga för allas vår trevnad.

Loppisen i Kastanjeparken har för varje år blivit en större tilldragelse. Denna septemberdag 2014 var det en loppis med publikrekord. Återigen kunde vi njuta av höstsolen samtidigt som det gjordes goda affärer under kastanjeträdens skugga. Styrelsens kaffebord med hembakade godsaker har de senaste åren varit välbesökt och så även denna gång. Vi glädjer oss åt att denna form av mötesplats är både omtyckt och populär.

Lidingö stad har tillställt föreningen information om plansamråd avseende detaljplan för Grönsta- området samt information om utställning avseende detaljplan Inre Kyrkviken dagvatten. Föreningen har genom skrivelse till staden ställt sig positiva till förslagen. Styrelsen har även, som brukligt, varit aktiv i Lidingövillor (LVS); ett samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö. Den främsta uppgiften för LVS är att tillvarata medlemföreningarnas intressen samt att utgöra remissinstans för Lidingö Stad i aktuella frågor. De största frågorna har varit Hastighetsplanen med Trafiksäkerhetsprojektet, infartsparkeringen i Ropsten och planerna för Centrum/Torsvik. LVS med därtill knutna villaföreningar har även återkommande möten med Lidingö Stad där bland annat kommunfullmäktiges ordförande brukar redogöra för stadens planer samt att det i samband därmed ges möjlighet till diskussioner med alla Lidingös villaägarföreningar.

Vi i föreningen stödjer grannsamverkan för att därigenom minska inbrott och störningar i närområdet och därmed få ökad trivsel och trygghet. Föreningen Kyrkviksborna har för fjärde året sponsrat Grannsamverkansbilen, som åker runt på ön och som fungerar som polisens extra ögon och öron. Förarna utbildas av polisen som också förser dem med aktuell information inför varje pass. Grannsamverkansbilen är ett samarbete mellan Lidingö stad, Polisen och Näringslivet.

Vi har fortsatt att utveckla föreningens hemsida http://www.kyrkviksborna.wordpress.com. Där informerar vi om aktuella händelser i området eller annat av intresse som händer på vår ö. Du finner även intressant läsning och bilder från svunna tider, kalender för händelser i föreningen samt lite annat smått och gott. Vi har även påbörjat arbete för att nå ut via andra sociala medier.

På Skyttevägen (mellan Jägarstigen och Bosövägen) finns en fin pulkabacke i sluttningen ner mot skogskanten. I oktober varje år gör föreningen en stor röjning och förberedelse inför vintersäsongen. År 2011 sattes belysning upp så att backen kan utnyttjas än mer i vintermörkret. I höstas saknade vi alla närboendes insatser och deltagande i samband med röjningen. Endast delar av styrelsen utförde detta arbete.

Fotbollsmålen i Kastanjeparken står på tur att snyggas till för att hålla flera säsonger till. Styrelsen har detta med i sin kommande planering. Boulebanan utnyttjas idag inte i samma utsträckning som tidigare. Endast punktinsatser för allmän uppfräschning har gjorts och klarar därmed ytterligare en säsong med de enstaka boule-entusiaster som finns i området.

Medlemmar i Kyrkviksborna erhålller rabatter på ett antal olika företag på Lidingö som är intressanta för villaägare. Rabatterna gäller t.ex. färg, elartiklar, maskinhyra och biltvätt. Läs mer om aktuella rabatter på http://www.lidingovillor.se. Med denna kallelse bifogas särskilt erbjudande till alla medlemmar avs DNA-märkning (se nedan).

Mars 2015 Styrelsen

 

Erbjudande till alla medlemmar i villaägarföreningen Kyrkviksborna avseende DNA-märkning:

DNA-märkning är det nya sättet att stöldskyddsmärka dina värdesaker!

Polisen bedriver sedan i vintras flera projekt i Stockholm. Sticklinge är ett av dessa, med sk. DNA- märkning av stöldbegärligt gods. Inbrotten har minskat med 70%. Ni kanske har läst om detta i exempelvis Lidingö Tidning.

Vad är egentligen DNA-märkning? Märkning innebär att man får en liten behållare med pensel, ungefär som en tippexflaska. Sedan penslar man ett litet område på guldringen, mobiltelefonen, datorn, båtmotorn eller andra stöldbegärliga föremål. Man kan även märka märkesjackor, klockor, vinflaskor, stöldbegärliga bildelar m.m. Varje märkningsvätska är unik och innehåller en kod för varje hushåll. Koden lagras i en databas som polisen har tillgång till. Om ett märkt föremål blir stulet och hittas i Sverige eller övriga Europa gör märkningen att polisen kan lämna tillbaka föremålet till sin rätte ägare. Alla poliser i Stockholmsområdet är utrustade med en UV-lampa med vars hjälp de kan se om föremål är märkta med märkDNA.

Det går att märka upp ca 400 föremål med detta märkDNA-kit. Man får också med ett antal dekaler för att sätta upp på lämpliga ställen, ex fönstren och ytterdörrar i bostaden/sommarhuset, bilfönstret, båten m.m. Större skyltar (21×30 cm) för uppmärkning av områden går att köpa till för 50kr/st.

Pris för medlemmar: 700 kr inkl. moms, faktureringskostnad tillkommer à 35 kr.

För icke-medlemmar: 1500 kr inkl. moms, faktureringskostnad tillkommer.

Låt oss samverka och samarbeta mot inbrott på Lidingö!

Annonser
Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Sammanfattning från LVS-möte 24 mars

 

Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande, inledde med att berätta om hur den nya politiska representationen ser ut och hur de arbetar. Prioriterade frågor: skola och omsorg, ekonomi i balans, utveckling på Lidingömässigt sätt, grön ö, näringslivsfrågor och fritidsfrågor.

Utvecklingsområden: Centrum Torsvik ska planläggas i år. Inre Kyrkviken (Vallenområdet) är på gång. Här vill man utöka för idrottsverksamhet. Lojo och Rudboda är på gång. På kyrkotomten ska det byggas mindre lägenheter.

Lilla Lidingöbron är på gång. Akvatiska vid Islinge ska också byggas. Björnbo: planuppdraget taget. Beijer Bygg-tomten är framme vid planuppdrag i vår. Där kan det bli fristående hus. Beijer Bygg flyttar till Stockby.

Starten med Lidingöbanan är uppskjuten. Landstingsrådet har fått höra kritiken. Spårväg City är också senarelagd. Sammankopplingen med Lidingöbanan kan påbörjas tidigast 2020.

Lilla bron-projektet pågår. Det blir enkelspår och cykelled. 3 000 cyklister passerar varje dag och blir fler. Samråd sker i maj. Investeringsbeslut i september.

Infartsparkeringen i Ropsten är Stockholm ointresserad av. Här ska det bli hus och spårvägsstation. Lidingö gör vad de kan för att få fram en lösning för pendelparkerarna.

Christer Åkerhielm, som är ordförande i tekniska nämnden berättade om en handlingsplan för parkering. Parkering på gatorna är ett problem. Cykelparkeringar ska ses över. Möjligheten att skapa infartsparkeringar på ön. Enhetliga parkeringsavgifter på ön kan bli av.

Alf Lundberg tog till orda igen och påminde Lidingövillor om DNA-märkningen. Se till att lägga ut informationen i brevlådorna.

Alf berättade att årsmötet sker den 6 maj. Eventuellt kommer SL att komma, dock ej klart ännu.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Bryggan upptagen för vintervila

I söndags tog vi upp badbryggan i Askrike-hamnen. Den varma sommaren gjorde att bryggan användes mer än någonsin och bitvis var det kö att komma ut vilket vi i styrelsen gläds mycket åt. Under året som gått och på loppmarknaden i Kastanjeparken har bidrag lämnats som kommer användas för reparation av normalt slitage på bryggan och en utbyggnad av ytorna närmast kring bryggan.

Vill du också lämna ett bidrag kan du göra det på föreningens plusgiro konto: 86934-7.

IMG_5152[1]

 

Tack till Dick, Ted, Pelle och Jonas som klurade, lyfte och drog.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Dags att röja barnens pulkabacke

Mammor, pappor och barn – ni behövs den 19 oktober! Klockan 11.oo samlas vi för att förbereda för en ny vinter i den populära pulkabacken vid Skyttevägen.

Det vore toppen om alla boende i området som ser fram emot pulkaåkning i backen samlas och tar ett gemensamt krafttag. Tag med redskap du har som kan tänkas vara lämpliga.

Efteråt bjuder vi på korv med bröd och något att dricka! Sprid gärna ordet så att vi blir många som träffas och hjälps åt.

Välkomna!

Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Bilder från loppmarknaden i Kastanjeparken 2014

Loppmarknaden lockade även i år många till Kastanjeparken. Det blev en härlig dag och små och stora kom för att sälja allt från kläder och böcker till leksaker och sportutrustning. Det hade också som vanligt ordnats ett fikabord med saft, kaffe och hembakade godsaker. Allt tog slut!

Styrelsen vill tacka alla som kom. Ett speciellt tack riktas också till alla er som gav ett bidrag till underhåll av bryggan i hamnen i Askrike.

Loppis 2014

En härlig dag för den årliga loppmarknaden

underhåll

Styrelsens fikabord

Loppis 2014

Knivar slipades

Loppis 2014

Leksaker och böcker till salu

Loppis 2014

Fina Barbie-dockor

 

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Köp & sälj – loppmarknad den 13 september

Nu arrangerar villaägarföreningen Kyrkviksborna loppmarknad där alla är välkomna att köpa eller sälja. Passa på att rensa garderober, garage och källare. Ett utmärkt tillfälle att bli av med ”onödiga prylar” till exempel leksaker, kläder, skor och sportutrustning. Ingen kostnad för att sälja och ingen föranmälan krävs.

Har du mycket grejer så ta med eget bord och eventuellt en klädställning. Har du färre prylar går det bra med en filt på marken.

Loppisen äger rum lördagen den 13 september i Kastanjeparken vid Fågelsträcket mellan Rönnvägen och Amorvägen kl.12.00-15.00.

Har du inget att sälja är du varmt välkommen att fynda! Kaffe med dopp kommer finnas till försäljning. Vi kommer sätta upp anslag runt om i området, men hjälp gärna till att sprida ordet så vi får många besökare!

OBS! Ruskväder = Inställd loppis.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Styrelsen 2014

Styrelsen som valdes vid årsmötet den 25 april 2014 har följande sammansättning:

Ordförande – Eva Trané Lindgren
Sekreterare – Ellinor Franzén
Kassör – Jonas Perman
Klubbmästare – Siv Vestin Toresson
Marknadsföringsansvarig – Camilla Littorin
Lobbyist – Inger Palmgren
Styrelseledamot – Per Lundblad
Styrelseledamot – Johnnie Krigström
Styrelseledamot – Malin Rask

Revisor – Erik Lager
Revisorssuppleant – Daniel Glückman

 

Publicerat i Aktuellt, Om Kyrkviksborna | Lämna en kommentar